Hemanth Kumar C.S.

J¥ÀàvÀÛgÀ JvÀÛgÀPÉÌ : qÁ. ¹.¦.PÉ.
¹.¦.PÉ. JA§ ªÀÄÆgÀÄ CPÀëgÀ¢AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¥Àæ¹zÀÞgÁVgÀĪÀ qÁ. ¹.¦. PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï ºÀÄnÖzÀÄÝ ¨sÀvÀÛzÀ PÀtdªÉAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞªÁVgÀĪÀ PÁªÉÃj £À¢zÀAqÉAiÀÄ PÀȵÀÚgÁd£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèQ£À aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è£À MAzÀÄ gÉÊvÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ°è. vÀAzÉ ¥ÀÅmÉÖÃUËqÀ, vÁ¬Ä aPÀ̪ÀÄä£ÀªÀgÀ ¥ÀÅvÀægÁV 1939 K¦æ¯ï 8 gÀAzÀÄ d¤¹zÀgÀÄ.

vÀAzÉ ¸ÀPÁðj ªÉÆÃdtÂzÁgÀgÁVzÀݪÀgÀÄ. CªÀgÉƧâgÉà D PÁ®zÀ°è aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ°è «zÁåªÀAvÀgÁVzÀݪÀgÀÄ. aPÀÌA¢£À°èAiÉÄà ¹¦PÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ CfÓ ºÁUÀÆ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ CªÀgÀ£ÀÄß CPÀÌgɬÄAzÀ ¨É¼É¹zÀgÀÄ.

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¹¦PÉ aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ºÁUÀÆ ¸Á°UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. ²ªÀªÉÆUÉÎAiÀÄ°è EAlgï «ÄÃrAiÀÄmï PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. FV£À gÁµÀÖçPÀ« qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà EªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ.
qÁ. AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð EAVèµï CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¸ÀUÀAUÉÆÃwæAiÀÄ°è ¹.¦.PÉ. ¥ÀzÀ« ºÁUÀÆ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ DAUÀè¨sÁµÉUÀ¼À°è ¥Àjtw ºÉÆA¢zÀgÀÄ.

¹.¦.PÉ. ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV ¥ÁæZÀå «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ªÀÈwÛUÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtå ¥ÀªÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ºÉUÀ°UÉ ©vÀÄÛ. CªÀgÀ ¥Àæw¨sÉ, CzsÀåAiÀÄ£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ°èAiÉÄà ¥ÀæªÁZÀPÀgÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀÄ, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ²PÀët ªÀÄAqÀ½, ¸É£Émï, ¹ArPÉÃmï ¸ÀzÀ¸ÀågÁV «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G£ÀßwUÁV zÀÄrzÀgÀÄ.

¹.¦.PÉ. DzÀ±Àð ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, «zÁéA¸ÀgÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÉÆqÀ£É ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæPÀÆÌ C¥ÀǪÀð PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. CzsÀåAiÀÄ£À, CzsÁå¥À£À CªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀ ¥ÀAxÀ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÀÆ E®è. PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄgÀĪÀªÀgɯÁè MAzÉà JAzÀÄ w½zÀªÀgÀÄ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ CAvÀBPÀgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ.

¹.¦.PÉ. DzÀ±Àð ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, «zÁéA¸ÀgÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÉÆqÀ£É ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæPÀÆÌ C¥ÀǪÀð PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. CzsÀåAiÀÄ£À, CzsÁå¥À£À CªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀ ¥ÀAxÀ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÀÆ E®è. PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄgÀĪÀªÀgɯÁè MAzÉà JAzÀÄ w½zÀªÀgÀÄ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ CAvÀBPÀgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ.

¹.¦.PÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ, PÀ«UÀ¼ÀÄ, «ÄvÀ¨sÁ¶UÀ¼ÀÄ; PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ£ÀÄr ¥ÀgÀ PÁ¼Àf ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ; GvÀÛªÀÄ ¨sÁµÀtPÁgÀgÀÄ; D¼ÀªÁzÀ aAvÀ£É¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ «µÀAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀ£É; ¤gÀUÀð¼À ¨sÁµÁ ¥ÀæªÁºÀ; C®è°è «ÄAZÀĪÀ ±ÀÄzÀÞ ºÁ¸Àå¢AzÀ vÁªÀÅ £ÀUÀzÉ EvÀgÀgÀ£ÀÄß £ÀV¸ÀĪÀ PÀ¯É CªÀgÀzÀÄ. ¸Ëd£Àå, «£ÀAiÀÄ, ¸ÀgÀ¼ÀvÉ, ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ IÄdĪÀiÁUÀðzÀ ªÀåQÛvÀé. D¼ÀªÀÇ «¸ÁÛgÀªÀÇ DzÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÀévï ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì, ºÀÈzÀAiÀÄ ªÉʱÁ®å ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ; ²µÀå ªÁvÀì®å G¼ÀîªÀgÀÄ.

¹.¦.PÉ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÉÆqÀ£É ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ; PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ zÀ±ÀPÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E£ÀÆßgÀ LªÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢zÁÝgÉ. PÁªÀå, «ªÀıÉð, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ, £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£É, ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ, eÁ£À¥ÀzÀ, ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå «ªÀıÉð, EAVèµï¤AzÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ J¯Áè ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À®Æè §ÈºÀvï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvï PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹zÁÝgÉ.

MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀåQÛAiÀiÁV ¹.¦.PÉ. ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ «¸ÀäAiÀÄ vÀgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀzÀÄ zÉÊvÀå ¥Àæw¨sÉAiÉÄà ¸Àj. ‘CªÀgÀ ¸Á»vÀå UÁvÀæzÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®è, UÀÄtzÀ®Æè zÉÆqÀØzÀÄ’ JA§ÄzÀÄ PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀ ¥Àæ±ÀA¸É.

¹.¦.PÉ. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ zÉÆqÀØ «zÁéA¸ÀgÀ°è M§âgÀÄ. CªÀgÀ ¸Á»vÀåPÀ ¸ÁzsÀ£É C¥ÁgÀªÀÇ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÀÇ DVzÉ. PÀxÉ PÁzÀA§jAiÀÄAvÀºÀ d£À¦æAiÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è PÀÈw gÀa¹®èªÁzÀgÀÆ G½zÀ J¯Áè ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ªÀiË°PÀªÁzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. RAqÀPÁªÀå, ¸ÀĤÃvÀUÀ¼ÀÄ, PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, C¸ÀASÁåvÀ ºÀ¤UÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄPÀÛPÀ, ªÀZÀ£ÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¹zÀÞºÀ¸ÀÛgÀÄ. §zÀÄQUÉ §zÀÞgÁV DAiÀiÁ PÁ®zÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ; £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ £ÀªÀå ¥ÀæUÀw²Ã® J®èªÀ£ÀÆß vÀtÚUÉ £ÉÆÃrzÀªÀgÀÄ; ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ §gÉzÀÄ §zÀÄQzÀªÀgÀÄ.

qÁ. ºÁ.ªÀiÁ. £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ, ¹.¦.PÉ. ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ UÀzÀå ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ°è M§âgÀÄ; eÁw ªÀÄvÀ ¥ÀAxÀUÀ¼À J¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ «²µÀÖ ªÀåQÛvÀé ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ. ¸ÀévÀB ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁVAiÀÄÆ vÀªÀÄä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß avÀæ¨sÁ£ÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À¢AzÀ ºÉÆgÀvÀA¢zÁÝgÉ. FUÀ J¥ÀàvÀÛgÀ JvÀÛgÀPÉÌÃjgÀĪÀ ¹¦PÉ £Ár£À C£ÉÃPÀ UËgÀªÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀUÀ½UÉ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ.

PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹Û (1988), eÁ£À¥ÀzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À CPÁqÉ«Ä UËgÀªÀ (eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕ), PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û, «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ ¥Àæ±À¹Û ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¸ÉÃjzÀAvÉ ««zsÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À°è, «zÀévï UÉÆö×UÀ¼À°è zÀ¸ÀgÁ PÀ«UÉÆÃ¶× ¸ÉÃjzÀAvÉ ««zsÀ UÉÆö×UÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎArzÁÝgÉ.

F J¥ÀàvÀÛgÀ ‘ºÀgÉAiÀÄ’zÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀÈd£À²Ã®ªÁzÀ dAUÀªÀÄ ªÀåQÛvÀé ºÉÆA¢zÁÝgÉ. ¹.¦.PÉ. ¤vÀåzÀ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ½UÉ ºÀ¤UÀªÀ£À CxÀªÁ ‘ªÁZÀPÀgÀªÁtÂ’AiÀÄ°è QæAiÀiÁ²Ã® ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ aAvÀ£À §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ‘¥ÀæeÁªÁtÂ’AiÀÄAxÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÁÛ d£À¦æAiÀÄvÉ UÀ½¹ªÉ. FUÀ CªÀgÀÄ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¹zÀÞvÉAiÀÄ°èzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ EAVèµï ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÁæPÀÈvÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ «zÁéA¸À ¹.¦.PÉ.AiÀĪÀjAzÀ E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ £ÁrUÉ zÉÆgÀPÀĪÀ D±ÀAiÀÄ CªÀgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀzÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʸÀÆj£À ¸À¥ÀÛ G£Àßw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ D±ÀAiÀĪÀÇ DVgÀÄvÀÛzÉ.

 
 
 
 
 
 
© 2012, All Rights Reserved. Designed By: Saptha Techno Soft, Mysore